PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI V K.Ú. DOLNÍ SLIVNO

Předmětem prodeje je:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na nemovitosti parc.č. St. 86 jehož součástí je stavba č.p. 84 to vše zapsané na LV 25 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, obec a k.ú. Dolní Slivno

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 01. 08. 2023 č.j. KSPH 66 INS 19359 / 2022-B-14, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ za podmínek, že prodej mimo dražbu bude realizován nejvyšší nabídce, minimálně za cenu stanovenou znalcem XP invest, s.r.o., sídlem Mánesova 1374/53, Praha 2, znalecký posudek číslo 18141-358/2023, s tím, že kupní cena bude zaplacena nejpozději pří podpisu kupní smlouvy, náklady spojené se zápisem změny vlastníka bude hradit kupující. Náklady na zpeněžení nepřesáhnou 5% z kupní ceny nemovitostí.

Minimální kupní cena je stanovena na částku 150 360,- Kč.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 02.  10.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.