PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI V K.Ú. TROJA

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 na nemovitosti:

  • pozemek parc. č. 999, součástí je stavba č.p. 318, pozemek parc. č. 1000,

vše v k. ú. Troja, obec Praha, zapsaný v katastru nemovitostí vedeným Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, KP Praha na LV č. 476.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 03. 07. 2023 č.j. MSPH 76 INS 7225 / 2021-B-19, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 29.  09.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com. Majetek je uskladněn v Praze.