PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ OBEC RADKOVICE A OBEC DOLCE

Předmětem prodeje je:

  • pozemek par. č. 509/1-orná půda o výměře 2894 m² a pozemek par. č. 509/2 – orná půda, o výměře 48 m², vše zapsáno na LV č. 399 v k. ú. Radkovice u Příchovic, obec Radkovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – jih,
  • podíl o velikosti 1/8 na pozemku par. č. 134/72 – ostatní plocha o výměře 10 m², pozemku par. č. 134/81 – vodní plocha o výměře 251 m², pozemku par. č. 218/44 – orná půda o výměře 1781 m², pozemku par. č. 355/22 – vodní plocha o výměře 35 m², pozemku par. č. 335/27 – ostatní plocha o výměře 1107 m², vše zapsáno na LV č. 102 v k. ú. a obci Dolce, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, sepsaných v soupisu majetkové podstaty (dokument B-6) pod položkou I, pořadové číslo 1 a pořadové číslo 2.

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 08. 08. 2023 č.j. KSPL 56 INS 2900 / 2023-B-10, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 13.  10.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.