Spoluvastnický podíl - rekreační objekt Bechyně

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl dlužníka Naděždy Uličné ve výši 1/4 na pozemku p. č. st. 1903/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba Bechyně č. e. 116, stojící na pozemku p. č. 1903/4, zahrada, o výměře 571 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor, na listu vlastnictví č. 1469 pro katastrální území a obec Bechyně

Insolvenční řízení je vedeno pod sp. zn. KSCB 44 INS 1002/2020.

Insolvenční soud vyslovil souhlas s prodejem na základě usnesení pod č.j. KSCB 44 INS 1002/2020-B-10.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.

Upozornění: Termín pro podání nabídek je 28. 02. 2021!