Spoluvlastnické podíly na nemovitostech v Liberci

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkou č. I – 1 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 27. 06. 2022 pod č.j. KSLB 57 INS 4718 / 2022-B-4, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o:

Spoluvlastnický podíl 1/2 o velikosti 668/9710 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1358 v k.ú. Staré Pavlovice; konkrétně se jedná o:

Spoluvlastnický podíl 1/2 o velikosti 668/9710 na nemovitostech zapsaných na LV 1358 v k.ú. Staré Pavlovice:

  • na pozemku parcelní číslo 602/160 ostatní plocha o velikosti 79 m2,
  • na pozemku parcelní číslo 602/275 ostatní plocha o velikosti 495 m2,
  • na pozemku parcelní číslo 602/276 ostatní plocha o velikosti 9 m2,
  • na pozemku parcelní číslo 602/277 ostatní plocha o velikosti 10 m2.

Vše zapsáno na LV č. 1358 v k.ú. Staré Pavlovice, obec Liberec u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.

V KN stále vedeno v režimu SJM.

Jedná se o zajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 06.  02.  2023.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.