Spoluvlastnický podíl 1/12 na nemovitosti ve Snědovicích

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI VE VÝŠI 1/12 SNĚDOVICE

Předmětem prodeje je majetek spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na nemovitých věcech zaps. u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, LV č. 178 pro obec a k.ú. Snědovice, a to na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří p. č. st. 65, jejíž součástí je stavba rodinného domu čp. 12 ve Snědovicích, ostatní plocha p.č. 152 a 1155/2 a zahrada p.č. 153, vč. příslušného podílu na všech součástech a příslušenství.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 04. 2022, č.j. KSUL 70 INS 10355/2021-B-8, insolvenční soud udělil souhlas k prodeji majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka na základě ust. § 289 InsZ.

Jedná se o nezajištěný majetek.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 30. 06. 2022.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.