Spoluvlastnický podíl na nemovistosti, k.ú. Pihel

Předmětem prodeje je majetek vedený pod položkou č. I – 1 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 24. 06. 2021 pod č.j. KSLB 57 INS 11570 / 2018-B-16, jako majetek dlužníka.

Konkrétně se jedná o:

Spoluvlastnický podíl dlužníka id. 1/6 na nemovitosti pozemku parc. č. st. 239/2, jehož součástí je stavba, Pihel č.e. 9, parcela č. st. 239/5, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a pozemek parc. č. 1297/3, zahrada, vše v k.ú. Pihel, obec Nový Bor, zapsáno v katastru nemovitostí vedeným Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, KP Česká Lípa na LV č. 188.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze inzerce, zájemci nechť postupují přesně podle podmínek VŘ!

Na emailové nabídky nebude brán zřetel!

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Lhůta pro podávání nabídek je do 31. 08. 2021.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.

Další fotografie naleznete na tomto odkazu