SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL NA NEMOVITOSTI V K.Ú. VALEČ U HROTOVIC

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitostech v k.ú. Valeč u Hrotovic. Insolvenční řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 52 INS 23647 / 2020.

Konkrétně se jedná o:

podíl id. 1/2 na pozemcích St. 19/1 o výměře 198 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 91, objekt bydlení, zapsaný na LV 235 pro obec Valeč a k. ú. Valeč u Hrotovic, vedený u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třebíč.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.

Platnost inzerce neznamená mezní termín pro podávání nabídek!