Spoluvlastnický podíl na nemovitosti v obci Lučany nad Nisou

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 na nemovitostech v k.ú. Lučany nad Nisou. Insolvenční řízení je vedeno pod sp. zn. KSLB 57 INS 28723/2019.

Konkrétně se jedná o:

podíl id. 1/8 na pozemcích St 438 o výměře 358 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 482, objekt bydlení, č. 734/2 o výměře 571 m2 zahrada, č. 734/11 o výměře 2828 m2 zahrada a č. 737/3 o výměře 241 m2 trvalý travní porost, zahrada, zapsaný na LV 123 pro obec a k. ú. Lučany n. Nisou, vedený KÚ Libereckého kraje, KP Jablonec n. Nisou; sepsaný v kategorii nemovitý majetek dlužníka položka 1 a 2, soupisu majetkové podstaty ze dne 9. 6. 2020 (č.l. B-10).

Insolvenční soud vyslovil souhlas s prodejem na základě usnesení pod č.j. KSLB 57 INS 28723/2019-B-17.

Termín prohlídky po předchozí domluvě a bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.