Oddlužení

Chci si požádat o oddlužení

Bylo mi povoleno oddlužení

Bylo mi schváleno oddlužení

Kdy dojde ke splnění oddlužení

Neplnění podmínek oddlužení

Chci oddlužit

Pokud si nevíte rady s vaší situací a chtěli byste zažádat od oddlužení, doporučejeme vám navštívit portál Oddluzeniprovsechny.cz

Bylo mi povoleno oddlužení

První kroky po povolení oddlužení

Pokud vám bylo právě povoleno oddlužení a společnost DV Insolvence, v.o.s. vám byla ustanovena insolvenčním správcem, postupujte podle následujících kroků:

Přečtěte si usnesení

Důkladně si pročtěte usnesení o povolení oddlužení a postupujte v souladu s ním.

Sledujte insolvenční rejstřík

Na internetové adrese www.justice.cz naleznete elektronickou podobu svého insolvenčního spisu. Sledujte pravidelně nové dokumenty, které tam soud zveřejní, ať máte vždy přehled, co se ve vašem řízení aktuálně děje.

V insolvečním řejstříku zároveň naleznete přihlášky vašich věřitelů. Pozorně si je pročtěte a pokud budete mít k nějaké z přihlášených pohledávek výhrady, kontaktujte nás.

Kontaktujte naši kancelář

Prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo formuláře na našem webu nám sdělte své kontaktní údaje.

Kontrolujte poštovní schránku

V průběhu zhruba prvního týdne od povolení oddlužení vám na vaši korespondenční adresu zašleme dopis, ve kterém budou sepsány všechny úvodní informace k vašemu insolvenčnímu řízení. Součástí tohoto dopisu bude i "Evidenční tabulka dlužníka", kterou prosím vyplňte a zašlete nám zpět.

Další postup po povolení oddlužení

Telefonát s insolvenčním správcem

Jakmile přijde váš spis na řadu, ozve se vám někdo z naší kanceláře, zeptá se vás na případné nejasnosti a domluví s vámi přibližný termín přezkumného jednání. 

Prohlídka obydlí

Součástí procesu před schálením oddlužení je i prohlídka vašeho obydlí. Jeden ze zaměstnanců naší kanceláře vám zavolá a domluví si s vámi termín této prohlídky. Před prohlídkou se vám prokáže plnou mocí od insolvenčího správce. 

Hrazení odměny insolvenčního správce

Usnesením o povolení oddlužení vám vzniká povinnost hradit zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce. Jejich výše je 1 089 Kč měsíčně (pokud jste podali návrh na společné oddlužení manželů, tak je jejich výše 1 634 Kč). Číslo účtu pro jejich úhradu vám zašleme v úvodním dopise, nebo ho můžete najít v úvodním oznámení na insolvenčním resjtříku. 

Přezkumné jednání

Časté otázky

Deponace u zaměstnavatele

Pokud byla v době před povolením oddlužení nařízena exekuce srážkami ze mzdy, bude i po povolení odlužení váš zaměstnavatel dále strhávat zabavitelnou část vaší mzdy. Tuto část už však nebude zasílat exekutorovi, ale bude ji deponovat do rozhodnutí o schválení oddlužení. Pokud vám bude oddlužení schváleno, bude tato deponovaná částka použita k úhradě vašich dluhů ve splátkovém kalendáři.

Obstavený účet v bance

Bylo mi schváleno oddlužení

Pokud soud shledal, že splňujete podmínky pro schválení oddlužení, vydá o tom usnesení, které vám bude doručeno poštou. Jakmile ho obdržíte, důkladně si ho pročtěte, protože obsahuje spoustu důležitých informací o vašem oddlužení. Toto usnesení bude zároveň doručeno vašemu plátci příjmu, který na základě něj začne strhávat srážky z vašeho příjmu. Usnesení je také k dispozici v insolvenčním rejstříku. 

Z usnesení a ze zákona pro vás plynou určitá práva a povinnosti:

Povinnosti v oddlužení

Usilovat o co nejvyšší uspokojení pohledávek vašich věřitelů

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení jste povinni vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že jste nezaměstnaní, o získání příjmu usilovat. Nesmíte rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat. Máte povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po vás lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.

Pokud v průběhu oddlužení vlastní vinou nebudete schopní po dobu delší než 3 měsíce splácet v plné výši částku, která se rovná dvojnásobku odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce (tedy 2 178 Kč, respektive 3 268 Kč u společného oddlužení manželů) plus případné výživné ze zákona, je to důvodem pro zrušení vašeho oddlužení.

Předkládat pravidelně přehled svých příjmů a žádné příjmy nezatajovat

Pokud soud v usnesení o schválení oddlužení nestanoví jinak, máte povinnost vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců. Často ovšem stanoví povinnost přehled předkládat nám.

 • Soudu můžete přehled zaslat poštou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
 • Nám můžete přehled zaslat poštou nebo e-mailem.

Přehledem příjmů se rozumí výplatní pásky, mzdové listy, výměry důchodů a jiných dávek a příspěvků a doklady o dalších příjmech. Pokud jste OSVČ, předkládáte daňové přiznání.

Preferujeme zasílání všech dokumentů e-mailem ve formátu PDF. Zkuste se svého zaměstnavatele zeptat, jestli vám může výplatní pásky posílat přímo v elektronické podobě. 

Vydat dar, dědictví a další majetek

V průběhu oddlužení máte povinnost vydat hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který jste neuvedli v seznamu majetku, i když jste tuto povinnost měli, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů. Výtěžek z tohoto majetku bude použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

Za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

Během oddlužení zároveň nemůžete odmítnout dar nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce a nemůžete uzavřít dohodu o vypořádání dědictví, na základě které byste měli obdržet méně, než je váš dědický podíl. 

Sdělovat bez odkladu aktuální údaje

Insolvenčnímu soudu a nám jste povinni bez zbytečného odkladu sdělit:

 • změnu svého bydliště nebo sídla (sdělujte změny adresy trvalého bydliště i korespondenční adresy)
 • změnu zaměstnání
 • změnu jména

Nám dále bez zbytečného odkladu sdělujte:

 • aktuální telefonický a e-mailový kontakt
 • další změny jako například manželství, rozvod, narození dítěte, vznik nebo zánik povinnosti platit výživné, změna v počtu vyživovaných osob, atp. 

Zabránit vzniku nových dluhů

V průběhu oddlužení vám nesmí vznikat nové dluhy po splatnosti. Existence nových dluhů více než 30 dnů po splatnosti je důvodem pro zrušení oddlužení.

Práva v oddlužení

Nezabavitelné minimum

Stučný odstavec a odkaz na podrobný článek o tom, co je zabavitelné a co není zabavitelné, plus postup u OSVČ

Dispozice s majetkem

Ve stavu před novelou a po novele

Prodej majetkové podstaty

Zajištěný majetek

Nezajištěný majetek

Splnění oddlužení

Splnění oddlužení

Pokud vám bylo oddlužení povoleno do 31.5.2019, dojde k jeho splnění buď:

 • uhrazením 100 % všech přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů nebo
 • uplynutím 60. měsíce plnění splátkového kalendáře za současného splnění podmínky úhrady alespoň 30 % všech přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů

Pokud vám oddlužení bylo povoleno po 1.6.2019 dojde k jeho splnění buď :

 • uhrazením 100 % všech přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů nebo
 • uplynutím 36. měsíce splátkového kalendáře za současného splnění podmínky úhrady alespoň 50 % všech přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů nebo
 • uplynutím 60. měsíce splátkového kalendáře a splnění podmínek oddlužení, tedy úhrady alespoň 30 % všech přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů nebo alespoň neporušením povinnosti vynaložit veškeré úsilí, které po vás může být spravedlivě požadováno, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů

Co se děje po splnění oddlužení?

Jakmile dojde ke splnění oddlužení (tedy zpravidla jakmile obdržíme poslední splátku), podáme o splnění oddlužení zprávu soudu a zároveň o splnění oddlužení vyrozumíme plátce vašeho příjmu a vyzveme ho k ukončení provádění srážek.

Pokud budeme evidovat přeplatek, vyzveme vás ke sdělení čísla účtu k jeho vrácení. Sdělení čísla účtu je potřeba zaslat buď poštou s ověřeným podpisem nebo datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Insolvenční soud následně přezkoumá naši zprávu a pokud budou splněny podmínky oddlužení, vydá usnesení, kterým vezme na vědomí splnění oddlužení a rozhodne o vašem osvobození od případných nesplacených dluhů. Toto usnesení vám bude doručeno poštou, ale můžete ho v elektronické podobě najít i na insolvenčním restříku. 

V případě, že by měl soud nejasnosti o tom, zda byly splněny podmínky 

Osvobození od nesplacených dluhů

Je možné, že někteří exekutoři nezastaví exekuční řízení vedené proti vám a budou po vás po úspěšném skončení oddlužení požadovat další úhrady. V tomto případě je potřeba podat na příslušném exekutorském úřadě návrh na zastavení exekuce. Vzor tohoto návrhu si můžete stáhnout z této stránky:

Insolvenční restřík

Po ukončení vašeho oddlužení budete po dobu následujících pěti let dále uvedeni v insolvenčním rejstříku. Po uplynutí této doby budete z rejstříku automaticky vyškrtnuti.

Neplnění podmínek oddlužení