PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI K.Ú. SVÁDOV, OBEC ÚSTÍ NAD LABEM

V insolvenční věci dlužníka Roberta Tremela, sp. zn. KSUL 23 INS 8742 / 2023 je zpeněžován spoluvlastnícký podíl dlužníka ve výši 1/10 na nemovitosti:

  • pozemku parcelní číslo 642/72 ostatní plocha o výměře 188m2 zapsaném na LV č. 461 v k.ú. Svádov, obci Ústí nad Labem u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Jedná se o zajištěný majetek, kdy dle pokynu zajištěného věřitele bude prodej uskutečněn mimo dražbu nejvyšší nabídce.

Platnost inzerce neoznačuje mezní termín pro podávání nabídek. 

Zájemci, kteří mají zájem, nechť učiní nabídku, jenž bude postoupena zajištěnému věřiteli k vyjádření.

Znalecký posudek nebyl vypracován.

Bližší informace na tel: 607 838 173, email: mhora@insolvencni-spravce.com.