Zpracování osobních údajů

Společná kancelář insolvenčních správců, v.o.s., se sídlem V Luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 019 29 101, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77779, zpracovává v rámci činnosti insolvenčního správce na základě povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) osobní údaje dlužníků potřebné k výkonu činnosti insolvenčního správce, a to zejména následující:

 • Jméno, příjmení;
 • Adresu trvalého bydliště;
 • Datum narození;
 • E-mailovou adresu a telefonní číslo
 • Informace o majetku dlužníka, a to zejména o nemovitostech, motorových vozidlech, bankovních účtech, jiných pohledávkách;
 • Informace o příjmech dlužníka ze zaměstnání nebo samostatné činnosti, dalších příjmech, a to včetně údaje o plátci mzdy nebo jiného příjmu postižitelného srážkami ze mzdy;
 • Informace o dlužníkových závazcích a identifikace jeho věřitelů;
 • Informace o tom, jak se budou rozdělovat dlužníkovy příjmy mezi věřitele.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu přípravy a trvání insolvenčního řízení a dále po dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo dané insolvenční řízení skončeno, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Společná kancelář insolvenčních správců, v.o.s. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují:

 • subjekty, u kterých je poskytnutí uloženo zákonem – např. soudy, orgány činné v trestním řízení a další, dále
 • subjekty, u kterých je poskytnutí nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů věřitele (např. věřitelé, banky, plátci mzdy a další) a dále 
 • další zpracovatelé, kterými jsou zejména:
 1. Poskytovatel softwaru insolvenčního správce ARET Praha, pracovníci Ministerstva spravedlnosti v rámci kontrolní činnosti, zaměstnanci insolvenčního správce.
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společná kancelář insolvenčních správců, v.o.s. nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že dle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a požadovat kopii takové informace,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud nebude v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně právo domáhat se ochrany u příslušného soudu.