Zpráva dlužníka v oddlužení

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete splnit svou povinnost předkládání pravidelné zprávy insolvenčnímu správci. Pokud jste ve společném oddlužení manželů, vyplňte prosím zprávu za každého zvlášť. 

Zprávu vyplňujte každé tři měsíce ideálně vždy v březnu, červnu, září a prosinci.

Pokud byste si při vyplňování formuláře nevěděli rady, zavolejte nám na telefonní číslo 241 010 818

Kontaktní údaje

Připomínáme, že změnu adresy trvalého pobytu nebo korespondenční adresy jste povinni bezodkladně sdělit také insolvenčnímu soudu.

Zaměstnání / SVČ

Došlo u vás od poslední zprávy ke změně zaměstnání nebo získání nového zaměstnání, případně k zahájení nebo ukončení SVČ?

Připomínáme, že o změně zaměstnání  nebo o zahájení/ukončení SVČ jste povinni nás vždy bezodkladně informovat a zaslat nám aktuální pracovní smlouvu nebo dohodu, případně nás kontaktovat ohledně SVČ.

Jsou ve vašem okolí možnosti vyššího výdělku, než jakého v současné době dosahujete?

Připomínáme, že máte v průběhu oddlužení povinnost vykonávat svým schopnostem přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že jste nezaměstnaní, tak o získání příjmu dostatečně usilovat; nesmíte rovněž odmítnout splnitelnou možnost si příjem obstarat.

Ostatní příjmy

Došlo u vás od poslední zprávy k získání nového pravidelného příjmu? (Důchod, smlouva o důchodu, sociální dávky...)

Majetkové poměry

Získali jste od poslední zprávy nějaký majetek darem, děděním nebo výhrou?

Připomínáme, že máte v průběhu oddlužení povinnost zejména hodnoty získané dědictvím a darem vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře

Prodali jste od poslední zprávy nějaký váš majetek?
Koupili jste od poslední zprávy majetek přesahující hodnotu 20 tisíc Kč?

Vyživovací povinnosti

Změnil se od poslední zprávy počet vašich vyživovaných osob?

Vyživovanými osobami se myslí vždy manžel nebo manželka a dále vaše nezaopatřené děti, které s vámi bydlí ve společné domácnosti.

Změnila se od poslední zprávy vaše případná povinnost platit výživné?
Očekáváte v následujících měsících změnu v počtu vyživovaných osob nebo povinnosti platit výživné?

Závazky

Vznikly vám v průběhu oddlužení nové závazky, které jsou více než 30 dnů po splatnosti?

Připomínáme, že existence nových závazků více jak 30 dnů po splatnosti může být důvodem pro zrušení vašeho oddlužení.

Další skutečnosti

Přílohy

Zde nám můžete přiložit přílohy k vaší zprávě (například pracovní smlouvu, výplatní pásky...) Přílohy můžete zasílat i e-mailem na: oddluzeni@insolvencni-spravce.com
Soubor
Soubor